Algemene voorwaarden Warmtewijs

Artikel 1. Definities


De definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:
1.1 Algemene voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden, van toepassing op de dienstverlening van Warmtewijs aan de Klant. Gebruikmaking van de Dienstverlening van Warmtewijs veronderstelt bekendheid met deze Algemene Voorwaarden en de acceptatie hiervan;
1.2 Dienstverlening: de door Warmtewijs aangeboden Dienstverlening, bestaande uit het beoordelen van panden voor toewijzing van een geschikt energielabel;
1.3 De Klant: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Dienstverlening van Warmtewijs;
1.4 Werkzaamheden: de werkzaamheden die Warmtewijs bij de Klant uit zal voeren en waarvoor een overeenkomst tot opdracht tussen de Warmtewijs en de Klant tot stand komt;
1.5 Partijen: Warmtewijs en de Klant gezamenlijk;
1.6 Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
1.7 Overmacht: elke van de wil van Warmtewijs onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien in het bedrijf van Warmtewijs haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Warmtewijs niet kan worden gevraagd;
1.8 Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog(-sgevaar), oproer, brand, staking, storing van systemen/software, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n);
1.9 Warmtewijs B.V.: “Warmtewijs B.V.”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer ‘’84555521’’.

Artikel 2. Toepasselijkheid


2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Dienstverlening van Warmtewijs alsmede op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Warmtewijs zich verbindt of zal verbinden om de Dienstverlening uit te voeren voor de Klant.
2.2 De Dienstverlening van Warmtewijs houdt onder andere - maar niet uitsluitend- in het beoordelen van een pand voor toekenning van een passend energielabel.
2.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de afwijkende voorwaarden voor de Klant ook op andere overeenkomsten tussen Warmtewijs en de Klant van toepassing zijn.
2.3 Indien enige voorwaarde in deze Algemene Voorwaarden en in de overeenkomst opgenomen voorwaarde onderling tegenstrijdig is, geldt de in de overeenkomst opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
2.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk, zal benaderen.
2.5 Warmtewijs is niet gebonden aan typefouten en/of spellingsfouten in de overeenkomst en/of offertes tussen Warmtewijs en de Klant.
2.6 Wanneer deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn tussen Partijen, dan brengt deze instemming met zich mee dat deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing zijn op andere (toekomstige) overeenkomsten tussen Warmtewijs en de Klant.
2.7 Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingendrechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn geldt de voor Warmtewijs gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.
2.8 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.9 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Inhoud en uitvoering van de overeenkomst


3.1 De Klant dient een aanvraag in op de website van Warmtewijs en zal daarbij de benodigde informatie naar waarheid vertrekken. Warmtewijs zal de aanvraag van de Klant bevestigen. Op dat moment komt tussen Warmtewijs en de Klant een overeenkomst tot stand waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
3.2 Warmtewijs voert de Werkzaamheden op grond van de overeenkomst voor de Klant uit.
3.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Warmtewijs het recht bepaalde diensten te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Verplichtingen van de Klant


4.1 De Klant is verplicht om alle relevante gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst naar waarheid te verstrekken aan Warmtewijs.
4.2 De Klant is voor een goede uitvoering van de overeenkomst door Warmtewijs verplicht het te beoordelen pand te ontdoen van alle belemmeringen die een goede beoordeling in de weg kunnen staan.
4.3 De Klant is ten tijde van de afspraak aanwezig bij het pand om Warmtewijs de toegang te verlenen en aanvullende informatie te kunnen verstrekken.
4.4 In het kader van de verplichte kwaliteitsbewaking volgens de BRL9500, wordt het rapport (de EP-berekening) opgenomen in de landelijke database ep-online.nl.
4.5 Steekproefsgewijs kan een controleonderzoek plaatsvinden. In het kader van dit onderzoek kan een bezoek aan het gebouw/woning nodig zijn. Als dit het geval is, dan is de Klant verplicht om hieraan medewerking te verlenen. Als de Klant geen medewerking verleend aan dit controleonderzoek, dan wordt het (de EP-berekening) verwijderd uit de landelijke database. Warmtewijs zal de Klant hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 5. Verplichtingen van Warmtewijs


5.1 Warmtewijs verplicht zich tot een zo goed mogelijke uitvoering van de overeenkomst.
5.2 Warmtewijs kan toekenning van het juiste energielabel niet garanderen, mede omdat Warmtewijs afhankelijk is van de omstandigheden bij de Klant, waaronder de mogelijkheid tot toegang tot alle ruimtes en onderdelen van het pand.
5.3 De Klant heeft het recht om het volledige projectdossier op te vragen bij Warmtewijs. Het actuele procescertificaat van BuildingLabel kan worden gevonden op de website van SKW Certificatie.

Artikel 6. Annulering van de Overeenkomst


6.1 Annulering van de Dienstverlening door de Klant is mogelijk tot 5 dagen voor de uitvoering van de Dienstverlening.
6.2 Indien de Klant de overeengekomen Werkzaamheden annuleert binnen 5 dagen voorafgaand aan de uitvoering, dan brengt 25% van de overeengekomen prijs in rekening.
6.3 Bij een annulering van de overeengekomen Werkzaamheden door de Klant binnen 48 uur voor de start van de Werkzaamheden, brengt Warmtewijs 75% van de overeengekomen prijs in rekening.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden


7.1 Bij de bevestiging van de aanvraag door Warmtewijs, zal een prijsindicatie afgegeven worden. Alle prijzen die door Warmtewijs worden genoemd zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
7.2 Warmtewijs kan bij de factuur maximaal 15% van deze prijsindicatie afwijken.
7.3 De factuur wordt door Warmtewijs opgemaakt na de opname bij de Klant.
7.4 Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na verzenddatum plaats te vinden.
7.5 Het definitieve energielabel wordt door Warmtewijs binnen 3 dagen na betaling van het gehele factuurbedrag opgeleverd.
7.6 Indien de Klant niet betaald heeft binnen 14 dagen na factuurdatum, dan is de Klant tegenover Warmtewijs van rechtswege in gebreke, zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is.
7.7 In alle gevallen waarin de Klant jegens Warmtewijs in verzuim is, is Warmtewijs gerechtigd het energiecertificaat niet op te leveren, alsmede de verschuldigde incassokosten die door de niet of niet tijdige betaling worden veroorzaakt (zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke) bij de Klant in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn door de Klant verschuldigd zodra Warmtewijs werkzaamheden dient te verrichten ter inning van de vordering. De incassokosten bedragen tenminste 15% op de hoofdsom vermeerderd met rente met een minimum van € 40,-.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaringen


8.1 Bij de uitvoering van de Dienstverlening zal Warmtewijs alle redelijkerwijs van Warmtewijs te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden.
8.2 Warmtewijs is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook en/of een onjuiste beoordeling doordat zij is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Warmtewijs kenbaar behoorde te zijn.
8.3 Warmtewijs is niet aansprakelijk voor alle door de Klant geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming door Warmtewijs dan wel door Warmtewijs ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.
8.4 Indien Warmtewijs, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering van Warmtewijs voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst, zulks te allen tijde met een maximum van € 5.000 ,-.
8.5 De Klant vrijwaart Warmtewijs tegen alle aanspraken van derden, waarvoor Warmtewijs krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is.
8.6 De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Warmtewijs berust bij de Klant. De Klant aanvaardt deze bewijslast.

Artikel 9. Verwerking van persoonsgegevens en privacy


9.1 Persoonsgegevens welke door de Klant aan Warmtewijs worden verstrekt, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of de overeenkomst.
9.2 Gegevens van het gebouw/deze woning van de Klant worden in een monitoringsbestand opgenomen en zullen worden geregistreerd bij RVO.
9.3 De Klant heeft het recht om het volledige projectdossier bij Warmtewijs op te vragen.

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid


10.1 Op alle Persoonsgegevens die Warmtewijs van de Klant ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden, tenzij anders afgesproken tussen Partijen.
10.2 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de Klant uitdrukkelijk toestemming heeft gegevens om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 11. Toepasselijk recht


11.1 Op alle met Warmtewijs gesloten overeenkomsten of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Bij enig geschil ten gevolge van een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is de rechtbank Rotterdam bevoegd kennis te nemen van het geschil.

Artikel 12. Wijziging


12.1 Warmtewijs is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van Warmtewijs zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden te lezen en downloaden zijn.

Artikel 13. Reparatieclausule nietigheden


13.1 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.
13.2 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
13.3 Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.