Privacybeleid en disclaimer

Privacybeleid

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van de website www.warmtewijs.nl en bij de dienstverlening van Warmtewijs.

Warmtewijs respecteert de privacy van de bezoekers op de website en gaat vertrouwelijk om met uw persoonlijke informatie en verwerking hiervan.

Op grond van de AVG wordt Warmtewijs aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Daarom vindt u in deze privacyverklaring terug welke persoonsgegevens wij verwerken en wat wij met deze persoonsgegevens doen.

Gebruik van de diensten/ producten op de website

Op onze website bieden wij bepaalde diensten aan. Bij aanmelding voor deze diensten, is het noodzakelijk om een aantal persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevens worden opgeslagen in ons beveiligde softwaresysteem en worden gebruikt om de diensten aan u te kunnen leveren. Wij vragen enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de dienst aan u te leveren.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ook kunnen uw persoonsgegevens door ons worden gebruikt om u te informeren over onze producten en diensten. Dit gebeurt enkel wanneer u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. U kunt het ontvangen van deze e-mails te allen tijde stopzetten door op de “uitschrijven” link te klikken onderaan de e-mail.

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Warmtewijs. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Warmtewijs.

Het energiecertificaat van uw woning wordt gegenereerd in gecertificeerde software van de overheid. De overheid heeft hierdoor inzage in een aantal van uw persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk bij het uitvoeren van onze dienstverlening.

Wanneer uw makelaar en of tussenpersoon namens u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, gaan wij ervan uit dat uw makelaar en of tussenpersoon hiervoor uw toestemming heeft gevraagd volgende eisen die de AVG daaraan stelt en dat uw makelaar de persoonsgegevens op de juiste wijze verwerkt, beveiligd en bewaard.

De persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Betaalgegevens

De AVG-grondslagen

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

Grondslag 1 – Toestemming
Wij vragen u toestemming voor het gebruiken van uw persoonsgegevens. Deze toestemming geeft u automatisch door contact op te nemen via de website of een postcodecheck uit te voeren.

Grondslag 2 - Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
Wij verwerken persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Het doel van de overeenkomst is niet gericht op het verwerken van uw persoonsgegevens, maar heeft een ander doel, namelijk het verstrekken van een energieprestatiecertificaat voor uw woning.

Gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzamelt, verwerkt en, slechts indien nodig, bewaard. Uw persoonsgegevens worden door Warmtewijs verwerkt voor het leveren van de door u gevraagde diensten.

De bewaartermijnen

Warmtewijs voldoet aan de bewaartermijnen die gesteld worden voor de verwerking van de persoonsgegevens. Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening, echter maximaal tot 12 jaar na het afronden van de betreffende dienstverlening.

Als u het contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

De beveiligingsmaatregelen

Warmtewijs heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Zo maken wij onder andere gebruik van beveiligde computers, software en maken wij gebruik van versleuteling van gegevens.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten:

  • Recht op inzage;
  • Recht op rectificatie en aanvulling;
  • Recht op vergetelheid;
  • Recht op beperking van de verwerking;
  • Recht van bezwaar

Wij hebben een procedure opgesteld voor het geval dat u verzoekt om een u toekomend recht uit te oefenen. Wanneer u gebruikt wilt maken van één van de hierboven genoemde rechten, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@warmtewijs.nl Wij zullen dan binnen maximaal 14 dagen reageren.

Cookies

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit doen wij voor statische doeleinden om het gebruik van onze website zo makkelijk mogelijk te maken. Deze gegevens anonimiseren wij zoveel mogelijk en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Warmtewijs gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe onze website gebruik wordt.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op haar servers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Warmtewijs heeft hier geen invloed op en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter en LinkedIn. In de privacyverklaring van de betreffende bedrijven kunt u zien hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze verklaring is alleen van toepassing op de dienstverlening van Warmtewijs en op onze website. Warmtewijs kan deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.warmtewijs.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie en diensten te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten afgenomen via deze website en deze disclaimer, prevaleren onze algemene voorwaarden en deze disclaimer.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend.

Hoewel de zorgvuldigheid in acht wordt genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en er daarbij gebruik wordt gemaakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan er niet worden ingestaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Er wordt evenmin gegarandeerd dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website wordt dan ook uitdrukkelijk afgewezen. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan programmeer- en typefouten. Dit geldt eveneens voor de informatie afkomstig van derden.

Gegevensverwerking via de website

Wanneer u gebruikmaakt van onze dienstenverlening, kan u gevraagd worden om via de website gegevens en documenten te verstrekken. Deze gegevens en documenten zullen door ons niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of de overeenkomst. Op grond van de wet zijn wij verplicht deze gegevens en documenten gedurende 12 jaar te bewaren. Voor meer informatie over het gebruik en de opslag van uw gegevens, verwijzen wij naar ons privacybeleid.

Wanneer u namens uw klant(-en) persoonsgegevens van uw klant(-en) aan ons verstrekt, gaan wij ervan uit dat u hiervoor toestemming van uw klant(-en) heeft gevraagd volgende eisen die de AVG daaraan stelt.

Ook bent u zelf verantwoordelijk voor het op juiste wijze verkrijgen van de persoonsgegevens, de toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens, de correcte verwerking van de gegevens, de beveiliging van de gegevens en het in acht nemen van de bewaartermijn van de gegevens.

U geeft ons ook toestemming om – na ontvangst van de persoonsgegevens – zonder uw tussenkomst contact met uw klant(-en) op te nemen ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening. U wordt meegenomen in (een deel van) de communicatie per e-mail met de klant(-en), echter de overeenkomst sluiten wij met uw klant(-en) en wij zullen aan uw klant(-en) factureren voor de uitgevoerde dienstverlening.

Auteursrecht en Intellectueel eigendomsrecht

Het recht op alle intellectuele eigendommen en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie wordt behouden. Dit recht bestaat onder meer uit foto’s, teksten en logo’s. Het is niet toegestaan deze informatie, te downloaden of op enigerlei wijzen openbaar te maken, ter verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Beschikbaarheid

Er wordt ten allen tijden het recht behouden om de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan voorafgaand of achteraf een aankondiging te doen.

Aansprakelijkheid

De informatie en diensten worden zonder enige vorm van garantie op de website weergegeven. Het is daardoor niet mogelijk om rechten aan de informatie en diensten te ontlenen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.

Heeft u nog vragen? Neem dat gerust contact met ons op.

© Warmtewijs, 2023